O Fundacji

Fundacja powstała z inicjatywy kobiet, które pragną spełniać się w życiu zawodowym i uczestniczyć w życiu publicznym bez konieczności rezygnacji z życia rodzinnego.

Dressmakers giving eachother a high five

O nas

Jesteśmy organizacją pozarządową, której celem są działania na rzecz wyrównywania szans kobiet poprzez projekty własne oraz we współpracy z instytucjami publicznymi na wszystkich szczeblach. Chcemy, aby kobiety mogły w sposób pełny realizować się zawodowo oraz jako obywatele, aktywistki, wyborcy, kandydatki i liderzy.

 

Wierzymy, że większa partycypacja kobiet w biznesie, w życiu społecznym i w życiu publicznym znacząco wpłynie na przyspieszenie zmian na rzecz wzmocnienia roli kobiet i na ich utrwalenie w szerokiej świadomości społecznej.

Statutowe cele Fundacji

  • Działalność na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
  • Działalność na rzecz poprawy warunków umożliwiających kobietom ich wszechstronny rozwój.
  • Działalność na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie i w praktyce jego stosowania oraz w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym.
  • Działalność na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej, w tym tworzenie warunków dla większej społecznej i politycznej aktywności kobiet.
  • Mobilizacja kobiet do obywatelskiej aktywności, rozwijanie i umacnianie postaw obywatelskich nastawionych na współdziałanie na rzecz poprawy warunków funkcjonowania kobiet.
Closeup of a notary stamp on a signed document

Działalność Fundacji o charakterze pożytku publicznego

  • Rozwijanie i umacnianie umiejętności oraz postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
  • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie aktywności społecznej.
  • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
  • Aktywności wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  • Aktywności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.