polska

Sprawdź jak możemy pomóc

Równe szanse dla kobiet w pracy powinny być traktowane jak podstawowe prawa pracownicze. 

Zbuduj markę swojej organizacji przyjaznej kobietom.

Zobacz, jak możemy pomóc.

Doradztwo i konsultacje:

 • Planowanie stategiczne
 • Konsultacje GE

 

Warsztaty i szkolenia:

 • Wprowadzenie do kultury równych szans (GE)
 • Szkolenia z zakresu GE i inkluzywności dla kadr kierowniczych
 • Budowanie wartości organizacji poprzez kulturę równości
 • Komunikacja równościowa
 • Leadership w nowych mediach
 • Budowanie kultury przynależności
 • Nieświadome nastawienia i uprzedzenia w miejscu pracy.
 • Mikronierówności
 • Konflikty wynikające z różności płci
 • Mobbing w miejscu pracy
 • Warsztat antydyskryminacyjny
 • Badanie dojrzałości organizacji

Badanie dojrzałości GE w organizacji  

W celu opisania modelu dojrzałości GE organizacji przeprowadzane jest kompleksowe badanie desk research, wywiady, badania kwestionariuszowe i grupy fokusowe. W celu zwiększenia wpływu wdrażania strategii GE, przy zaangażowaniu zespołu GE i wybranych przedstawicieli firmy, opracowana jest mapa działań opierająca się na istniejących już rozwiązaniach. Celem jest stworzenie strategii (lub planu działania) w zakresie GE.

 

 • Warsztat wprowadzjący dla członków zespołu GE
 • Analiza dokumentów, procesów i działań
 • Badanie jakościowe – pogłębione wywiady 
 • Badanie kwestionariuszowe online przeznaczone dla wszystkich pracowników
 • Podsumowanie i ocena dojrzałości GE
 • Przygotowanie strategii GE / Action Plan