polska

VIVA FEMINAE!

Kobiety pracujące w pełnym wymiarze godzin w Polsce nadal zarabiają mniej niż mężczyźni i nadal są bardzo niedoreprezentowane w wyższych partiach hierarchii firm. Równość płci powinna być postrzegana jako cel strategiczny i operacyjny w taki sam sposób, jak prawa pracownicze, prawa człowieka i zrównoważony rozwój zawarte w celach ONZ. Niektóre międzynarodowe firmy realizują szkolenia dla pracowników w zakresie różnorodności i starają się by zapewnić równość szans kobiet i mężczyzn na wszystkich poziomach organizacji. Jest to jednak tylko kropla w morzu potrzeb.

Cel projektu Viva Feminae!

Celem naszego projektu jest wzmocnienie kobiet na ich ścieżce zawodowej poprzez uświadomienie kwestii związanej z równością płci w miejscu pracy. W przyszłości będzie mogła ona pozytywnie wpłynąć na rozwój ich kariery, zadowolenia z pracy i życiowego spełnienia.  Projekt „Viva Feminea” to cykliczne spotkania kierowane w równym zakresie do młodych kobiet i mężczyzn, którzy wkrótce wejdą w życie zawodowe i będą kształtować przyszłe postawy, kulturę organizacji i przyszłe miejsca pracy, w których temat równych szans kobiet i mężczyzn powinien być traktowany z należytą uwagą. Spotkania mają za zadanie wspierać kobiety w ich drodze zawodowej, dawać możliwość nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń, mentoring oraz promowanie świadomości i uznania znaczenia udziału kobiet w życiu zawodowym. 

W jaki sposób realizujemy cel?

Projekt realizowany jest w formie spotkań i szkoleń prowadzonych przez wybranych wykładowców – praktyków. W ramach projektu realizowane są dwa wykłady w czasie których przedstawione są zagadnienia takie jak:

1) Równouprawnienie i równe traktowanie – wprowadzenie do tematu,

2) Płeć a rynek pracy – równe traktowanie w miejscu pracy, stereotypy i bariery w pracy,

3) Dyskryminacja i inne zjawiska

4) Źródła nierównych szans

5) Kultura organizacji

6) Wypracowanie działań równościowych w miejscu pracy.

7) Siła koalicji i sieci współpracy

8) Przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu – dobre praktyki na przykładzie firm działających w Polsce,

9) Co ja mogę zrobić by zmienić sytuację?

10) Media społecznościowe w służbie kobiet i równości płci

 

Efekty

Przewidywanym efektem projektu jest wzrost świadomości zjawisk istniejących na rynku pracy w kwestii równości płci i z czasem ich świadoma eliminacja poprzez tworzenie kultury przyjaznej płciom. Zmiana w sposobie myślenia i postrzegania jednostki, z czasem przyniesie zmianę społeczną, co spowoduje rozwój licznych zawodowych karier ale nade wszystko poprawi warunki i jakość życia kobiet.