polska

Viva Feminae

Rola mediów jest bardzo ważna dla przyspieszenia wzmacniania kobiet

Celem naszego projektu jest wzmocnienie kobiet na ich ścieżce zawodowej poprzez uświadomienie kwestii związanej z równością płci w miejscu pracy. W przyszłości będzie mogła ona pozytywnie wpłynąć na rozwój ich kariery, zadowolenia z pracy i życiowego spełnienia.  Projekt „Viva Feminea” to cykliczne spotkania kierowane w równym zakresie do młodych kobiet i mężczyzn, którzy wkrótce wejdą w życie zawodowe i będą kształtować przyszłe postawy, kulturę organizacji i przyszłe miejsca pracy, w których temat równych szans kobiet i mężczyzn powinien być traktowany z należytą uwagą. Spotkania mają za zadanie wspierać kobiety w ich drodze zawodowej, dawać możliwość nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń, mentoring oraz promowanie świadomości i uznania znaczenia udziału kobiet w życiu zawodowym. 

Od kobiet tradycyjnie oczekuje się, że będą przede wszystkim koncentrować się na środowisku domowym. Postrzegane przez kobietę zainteresowania związane z domem i promowanie takich wzorów niekorzystnie wpływają na wyniki wzmacniania kobiet.

 

W jaki sposób realizujemy cel?

Projekt realizowany jest w formie spotkań i szkoleń prowadzonych przez wybranych wykładowców – praktyków. W ramach projektu realizowane są dwa wykłady w czasie których przedstawione są zagadnienia takie jak:

1) Równouprawnienie i równe traktowanie – wprowadzenie do tematu,

2) Płeć a rynek pracy – równe traktowanie w miejscu pracy, stereotypy i bariery w pracy,

3) Dyskryminacja i inne zjawiska

4) Źródła nierównych szans

5) Kultura organizacji

6) Wypracowanie działań równościowych w miejscu pracy.

7) Siła koalicji i sieci współpracy

8) Przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu – dobre praktyki na przykładzie firm działających w Polsce,

9) Co ja mogę zrobić by zmienić sytuację?

10) Media społecznościowe w służbie kobiet i równości płci

 

 

Efekty

Przewidywanym efektem projektu jest wzrost świadomości zjawisk istniejących na rynku pracy w kwestii równości płci i z czasem ich świadoma eliminacja poprzez tworzenie kultury przyjaznej płciom. Zmiana w sposobie myślenia i postrzegania jednostki, z czasem przyniesie zmianę społeczną, co spowoduje rozwój licznych zawodowych karier ale nade wszystko poprawi warunki i jakość życia kobiet. 

VIVA FEMINAE!

Women working full-time in Poland still earn less than men and are still very under-represented at the top of the company hierarchy. Gender equality, meanwhile, should be seen as a strategic and operational goal in the same way as labor rights, human rights and sustainable development in the UN goals. Some international companies provide diversity training for employees and try to ensure equal opportunities for women and men at all levels of the organization. However, this is only a drop in the ocean of needs.

 The aim of our new Viva Feminae project is to empower young women on their professional path by raising awareness of the issue of gender equality in the workplace. In the future, it will be able to positively influence the development of their careers, job satisfaction and life fulfillment.

 Viva Feminea are cyclical meetings addressed to young women and men who will soon enter the professional life and will shape future attitudes, organizational culture and future workplaces, where the topic of equal opportunities for women and men should be treated with due attention. As part of the meetings, two lectures will be presented during which issues such as: 1) Where are women?, 2) Equality and equal treatment – introduction to the topic, 3) Gender and the labor market – equal treatment in the workplace, stereotypes and barriers in work, 4) Discrimination and other phenomena at work, 5) Sources of unequal opportunities, 6) Developing equality measures in the workplace. Organizational culture, 7) The power of coalitions and cooperation networks, 8) Counteracting unequal treatment – good practices on the example of companies operating in Poland, 9) What can I do to change the situation? 10) Social media in the service of equal treatment

 The project is possible thanks to the financial support of the PGNiG Foundation.

Vox Feminae Institute, 33/13 Nowy Świat , 00-029 Warsaw, voxfeminae.org@gmail.com

NIP: 5252809695, Account: 31 1140 2004 0000 3002 7954 2165